§1. Sklep Internetowy SprytneLiczniki.pl

1. Sprzedającym towary prezentowane w sklepie internetowym SprytneLiczniki.pl jest firma Smartbits Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-210, ul.Kwiska 5/7 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod  nr 0000371011, posiadająca NIP: 522-296-65-56 oraz  REGON 142696738 - zwana dalej Sprzedającym.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

    a. adres poczty elektronicznej sklep@sprytneliczniki.pl;

    b. telefonicznie pod numerem +48 72 753 02 05;

    c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://sprytneliczniki.pl/contacts.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.sprytneliczniki.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.  Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.4.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym SprytneLiczniki.pl – zwanym w dalszej treści umowy Sklepem lub Serwisem - są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności uzyskiwanie dostępu do lub przeglądanie stron Sklepu, lub składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące terminy:

Dni robocze”  - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient" – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument” – Kupujący będący osobą fizyczną, która nabywa towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

Konto” – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Kupujący” – osoba składająca zamówienie i kupująca towar w Sklepie

Operator sklepu” – podmiot zapewniający funkcjonowanie Sklepu Internetowego

Regulamin” – niniejszy dokument;

Rejestracja” – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep, Serwis)" – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedający” – podmiot oferujący dany towar do sprzedaży Sklepie Internetowym

Towar" – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży" – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedajacym a Klientem;

Usługi" – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik” – każda osoba wchodząca na stronę internetową Sklepu

Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


§2. Usługi świadczone przez Sklep Internetowy SprytneLiczniki.pl

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

      a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
      b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
      c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
      d. świadczeniu usługi Newsletter,
      e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

     a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
     b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,
     c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
     d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
     e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej

 

§3. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego  jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zmówienie”.

6. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany przy realizacji składanych zamówień, w szczególności, w celu wysłania potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia adresu, terminu i sposobu dostawy, potwierdzenia ilości i rodzaju zamówionych towarów lub w innych przypadkach wskazanych w regulaminie.

7. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

8. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Następnie Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.

10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Kupującego (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

11.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, który złożył takie zamówienie.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. Sprzedający nie ma obowiązku potwierdzania lub weryfikowania danych zawartych w formularzu zamówienia.
13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu oraz faktury VAT.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15. Dopuszczalne są następujące formy płatności za zamówiony w Sklepie towar:
       a. szybkim przelewem przez PayU.pl (system ten umożliwia także płatność kartą kredytową),
       b. zwykłym przelewem lub przekazem pocztowym
       c. gotówką listonoszowi/kurierowi przy odbiorze (pobranie)
16. Przelew powinien zostać dokonany najdalej w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.16.  Przy płatności przelewem czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego.
17. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Towary dostarczane są wyłącznie pod adresy dostawy wskazane na terenie Polski.

18.  Zamówienia, które dotarły do Sprzedającego przed godziną 14:00 wysyłane są w terminie 3 dni roboczych, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w magazynie, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni.  Jeżeli zamówienie obejmuje zarówno towary znajdujące się i nie znajdujące w magazynie, takie zamówienie zostanie wysłane w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
19.  Czas dostawy (sposób dostawy: Kurier): zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00).
20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Operatora Sklepu lub Sprzedającego.
21. Koszty opakowania zamówionych w Sklepie towarów na potrzeby dostawy pokrywa Sprzedający. Koszty dostawy są pokrywane przez Kupującego zgodnie z cennikiem Sprzedającego dostępnym pod adresem http://sprytneliczniki.pl/informacje-o-dostawach i są doliczane do ceny każdego zamówienia.
22. Jeżeli Kupujący błędnie lub niekompletnie określił adres jej doręczenia, dane nadawcy lub w przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego z jakichkolwiek powodów w pierwszym terminie dostawy, Sprzedający pobiera opłatę za ponowną wysyłkę według cennika firmy kurierskiej w zależności od wybranego przez Kupującego pierwotnie sposobu dostawy.
23. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest dokument sprzedaży, oparty podstawie danych dostarczonych przez Klienta w postaci faktury VAT.

§4. Gwarancje i reklamacje

1.  W przypadku wad zakupionego towaru lub jego niezgodności z umową Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
       a.  Konsumentowi przysługują mu uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
       b.  jeżeli Kupujący nie jest konsumentem przysługują mu uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego;
       c. uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta i warunki gwarancji umożliwiają realizację roszczeń bezpośrednio poprzez odpowiedni serwis Sprzedającego. W razie udzielenia gwarancji producenta, towary dostarczane są z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, a ewentualne ograniczenia gwarancyjne są opisane na karcie produktu.

2. W przypadku reklamacji zgłaszanej Sprzedającemu należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.sprytneliczniki.pl/reklamacje.

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, a zakupiony towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, to mają zastosowanie następujące zasady:

      a. Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
      b. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu pkt a) powyżej oznacza, że Sprzedający ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.  
      c. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt a), nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
      d. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w pkt (a), nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
4.  O sposobie w jaki zostanie rozpatrzona reklamacja decyduje serwis gwarancyjny Sprzedającego (zwrot gotówki, wymiana bądź naprawa).

§5. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Kupujący może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz znajduje się na stronie internetowej http://sprytneliczniki.pl/reklamacje.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

     a. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     b. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, np. w przypadku wodomierzy zostały zamontowane w sieci wodociągowej, a w przypadku liczników energii zostały podłączone do sieci energetycznej.
     c. świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
     d. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
     e. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     f. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedajacy świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
     g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     h. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
     i. świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

10. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej w wyniku przyjęcia zamówienia Kupującego w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli :
    a.  użytkownik, który wybrał płatność przelewem nie dokona płatności w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
    b.  użytkownik, który wybrał opcję dostawy kurierem nie odebrał przesyłki i została ona zwrócona przez operatora.
W ostatnim przypadku, Sprzedający ma prawo obciążyć użytkownika kosztami poniesionymi przez dostawcę w związku z próbą dostawy.

§6. Zobowiązania użytkownika

1. Użytkownicy mogą zamieszczać na stronach Sklepu swoje opinie i komentarze (łącznie „Opinie Użytkowników”). Opinie Użytkowników zamieszczane w Sklepie nie mogą zawierać:
    a. treści naruszających dobre obyczaje, w tym treści o charakterze pornograficznym i erotycznym;
    b. informacji naruszających dobra osobiste osób trzecich lub ich prawo do prywatności;
    c. treści naruszających lub przyczyniających się do naruszania praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw do patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i wszelkich innych praw własności intelektualnej;
    d. treści propagujących przemoc i naruszanie prawa, czy też ideologie totalitarne lub faszystowskie;
    e. treści nawołujących do popełnienia przestępstw lub treści nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej lub narodowościowej;
    f.  wirusów komputerowych, innego złośliwego kodu;
    g. przekazów reklamowych, informacji handlowych oraz linków do prywatnych stron internetowych;
    h. jakichkolwiek innych treści uznanych powszechnie za naganne lub niewłaściwe, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania netykiety, której treść znajduje się pod adresem internetowym http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.
3. Sprzedający i Operator Sklepu zastrzegają sobie prawo do usuwania ze stron Sklepu lub do modyfikowania Opinii Użytkowników niezgodnych z niniejszym regulaminem, jak również do blokowania i usuwania kont użytkowników naruszających postanowienia regulaminu. Sprzedający lub Operator Sklepu może również dokonywać korekty językowej oraz dokonywać streszczeń lub skrótów Opinii Użytkowników, przy zachowaniu znaczenia takich wypowiedzi. Użytkownik potwierdza, że nie będzie podnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedający lub Operatora Sklepu z powyższych tytułów.
4. Umieszczając Opinię Użytkownika dany użytkownik zapewnia i potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takich Opinii Użytkownika w pełnym zakresie oraz że są one wolne od praw lub roszczeń osób trzecich, jak również, że treści takie są całkowicie oryginalne, a w szczególności nie stanowią opracowań oraz że nie zostały w nich wykorzystane jakiekolwiek utwory, koncepcje czy pomysły, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim, a na których użycie użytkownik nie ma zgody. Z chwilą zamieszczenia Opinii Użytkownika na stronie Sklepu, użytkownik udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i ogólnoświatowej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z takich Opinii Użytkownika na stronach Sklepu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z zm.), a w szczególności do zwielokrotniania, opublikowania, modyfikowania i rozpowszechniania takich Opinii Użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w sieci Internet lub w materiałach promocyjnych Sprzedającego. Użytkownik zezwala również Sprzedającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii Użytkownika na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie.
5. Użytkownik potwierdza, że nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania ze Sklepu, a w szczególności z tytułu opublikowania Opinii Użytkownika lub przekazywania wskazówek czy sugestii. Sprzedający nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wiadomości przekazywane przez Użytkownika.

§7. Odpowiedzialność

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku utraty lub uszkodzenia danych lub informacji przesyłanych do lub ze stron Sklepu, zgromadzonych na stronach Sklepu dla Użytkownika (np. historia zakupów dla użytkowników), jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku braku dostępu do Sklepu, lub danych w nim zawartych spowodowanego, w szczególności, przez:
    a.  korzystanie ze Sklepu niezgodnie z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa;
    b.  podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy logowaniu oraz nieaktualizowanie danych kontaktowych w przypadku ich zmiany (jeżeli dane zostały wcześniej podane);
    c. działanie siły wyższej w tym m.in. działanie sił przyrody, wojnę, pożar, awarię w dostawie energii lub zapewnieniu dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym sieci Internet, akty władzy państwowej lub samorządowej;
    d. działanie czynników i osób trzecich (w tym m.in.: awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci operatorów sieci teleinformatycznych lub telefonicznych, nieprzesyłanie oraz nieterminowe przesyłanie danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, włamania, działania hakerskie);
    e.  konieczność przeprowadzenie prac konserwacyjnych.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie Użytkownika umieszczane przez niego na stronach Sklepu. Użytkownik zamieszczający lub zgłaszający treści, które naruszają prawo, postanowienia niniejszego regulaminu lub prawem chronione dobra osób trzecich może ponosić odpowiedzialność karną lub cywilną.

§8. POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Smartbits Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-210, ul.Kwiska 5/7
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Opera
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów tj. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90 oraz Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland oraz Grupa Allegro Sp. z o.o.(Ceneo.pl)  ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań .
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§9 Dane osobowe

1. Sprzedający będzie przetwarzał na podstawie przepisów prawa wskazane poniżej dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania ze Sklepu, realizacji umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie, jak również w celach statystycznych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego i Operatora Sklepu w powyższych celach. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający.

Sprzedający może powierzyć innym podmiotom przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności przekazywania danych osobowych osób płacących za pomocą serwisu PayU.pl firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 , który w takim przypadku przejmuje obowiązki  administratora danych, a także do stosowania wszelkich mechanizmów ochrony danych osobowych.
2.  Następujące dane osobowe Użytkownika będą zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego:
    a.   imię i nazwisko / nazwa, numer NIP;
    b.   adres korespondencyjny;
    c.   adres e-mail;
    d.   telefon kontaktowy;
    e.   login i hasło.
3.  Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych lub podanie niekompletnych lub błędnych danych uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży towaru oferowanego w Sklepie zawartej przez użytkownika i potwierdza, poprzez dokonanie rejestracji, że nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.
4.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres ul.Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław.
5.  Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych informujących o wydarzeniach i ofertach związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Użytkownik jednocześnie potwierdza, że ani Sprzedający, ani Operator Sklepu nie mają obowiązku przekazywania takich informacji.

§10. Postanowienia końcowe

1.   Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.
2.  Towary oferowane w Sklepie mogą pochodzić z wyprzedaży lub stanowić końcówkę serii magazynu Sprzedającego. Zarysowania, uszkodzenia opakowania lub towaru oraz inne istotne cechy towarów, o ile będą występowały, zostaną opisane na karcie produktu danego artykułu w postaci dodatkowych uwag.
3.  Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do Internetu. Dostęp do Internetu może podlegać odpłatności. W celu uzyskania informacji o wysokości opłat związanych z dostępem do Internetu użytkownik powinien skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych.
4.  Sprzedaż towarów w Sklepie podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U. nr 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami)oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.
5.   Operator Sklepu może podjąć w każdym czasie decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu działania Sklepu. W takim przypadku stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie głównej Sklepu. Zaprzestanie lub zawieszenie działania Sklepu może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia takiej informacji w sposób wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Zamówienia należycie złożone do czasu zawieszenia lub zaprzestania działania Sklepu będą realizowane na zasadach określonych w Regulaminie.
6.  Operator Sklepu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie oraz do zastąpienia niniejszego regulaminu innym regulaminem. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie Sklepu pod adresem http://www.sprytneliczniki.pl/regulamin. Operator Sklepu nie ma obowiązku dodatkowego informowania użytkowników o wprowadzanych zmianach do regulaminu w inny sposób, w szczególności, w drodze indywidualnych powiadomień. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu wskazanej powyżej.
7.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu.

ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2014r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta