FORMULARZ  ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

Imię i nazwisko / Nazwa Firmy : ....................................................................

Adres: ..................................................................................................

Kod: ....................................................................................................

Miejscowość: ..........................................................................................

Nr telefonu: ...........................................................................................

Adres poczty elektronicznej ........................................................................

Nazwa reklamowanego towaru: ...................................................................

Dowód zakupu - Faktura VAT nr ......................z dnia .........................201....r.

Opis wady: ...........................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Data powstania / ujawnienia wady: ..............................................201....r.

 

..........................................................................................................

Data, imię i nazwisko oraz podpis Zgłaszającego

Powyższy formularz prosimy przesłać wraz z reklamowanym produktem na adres: SMARTBITS Spółka z o.o; ul.Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław.

 


 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Imię i nazwisko  ....................................................................

Adres: ..................................................................................................

Kod: ....................................................................................................

Miejscowość: ..........................................................................................

Nr telefonu: ...........................................................................................

Adres poczty elektronicznej ........................................................................

Nazwa reklamowanego towaru: ...................................................................

Dowód zakupu - Faktura VAT nr ......................z dnia .........................201....r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego SprytneLiczniki.pl w dniu .................... nr transakcji..................... której przedmiotem był zakup ........................................................................................... .

Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar otrzymałem w dniu ………………...

Mając powyższe na uwadze, zwracam towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………, na którą składa się cena towaru oraz koszt jego przesyłki [1], proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: ………………………………………………………………………………….......……………

Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………..

 

.................................................................................................................................................................

Data, imię i nazwisko oraz podpis Konsumenta[1] Koszty przesyłki zwrotnej (po skutecznym odstąpieniu od umowy) obciążają konsumenta. Przytoczony rozkład ciężaru ponoszonych przez strony kosztów przesyłek wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. (sygn. sprawy C-511/08) interpretującego Dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość.

 

Powyższy formularz Oświadczenia prosimy przesłać wraz z reklamowanym produktem na adres: SMARTBITS Spółka z o.o; ul.Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław.